ForretningsbetingelserGyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Penge & Power v/Pernille Robdrup.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentor forløb udgår fra Penge & Power v/Pernille Robdrup, Bjerne Langgyde 5, 5600 Faaborg. CVR nr. 38365843

Kontakt: pernille@pengeogpower.dk – telefon 30 29 91 31


Fortrolighed

Penge & Power behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Penge & Power i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Penge & Power videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring  betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende.

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse. I så fald refunderes betalte rater ikke.

Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring  afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Penge & Power, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 4 måneder efter første session, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for mentor sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.


Rettigheder

Penge & Power har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb og 1:1 mentoring.

Ved køb af Penge & Powers ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Penge & Power måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring samt mentor forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Penge & Power skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Penge & Power har handlet simpelt uagtsomt.

Penge & Powers erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Undervisning i investeringer er udelukkende af general karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger om investeringsprodukter. Penge & Power skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.


Ændring af forretningsbetingelser

Penge & Power har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.